349,264

CỬU TUYỀN LAI SINH

KARAOKE - CỬU TUYỀN LAI SINH

Mã: 17 - Post: 20-06-2023
Lượt xem - 349,264

Karaoke trích đoạn cải lương hồ quảng, thiếu đào Mời chị em hát giao lưu cho vui cùng Đình Quý

BÌNH LUẬN

Những bài hát theo thể loại bạn đang xem

246,920
karaoke-Cô gái đồ long

Cô gái đồ long

Mã: 16
Lượt xem: 246,920

Karaoke trích đoạn cải lương hồ quảng, thiếu đào Mời chị em hát giao lưu cho vui cùng Đình Quý

Play karaoke
349,264
karaoke-Cửu tuyền lai sinh

Cửu tuyền lai sinh

Mã: 17
Lượt xem: 349,264

Karaoke trích đoạn cải lương hồ quảng, thiếu đào Mời chị em hát giao lưu cho vui cùng Đình Quý

Play karaoke
272,745
karaoke-Đắc kỷ trụ vương

Đắc kỷ trụ vương

Mã: 18
Lượt xem: 272,745

Karaoke trích đoạn cải lương hồ quảng, thiếu đào Mời chị em hát giao lưu cho vui cùng Đình Quý

Play karaoke
372,635
karaoke-Dương anh kiệt giao tranh

Dương anh kiệt giao tranh

Mã: 19
Lượt xem: 372,635

Karaoke trích đoạn cải lương hồ quảng, thiếu đào Mời chị em hát giao lưu cho vui cùng Đình Quý

Play karaoke
152,116
karaoke-Hào khí bạch đằng giang

Hào khí bạch đằng giang

Mã: 20
Lượt xem: 152,116

Karaoke trích đoạn cải lương hồ quảng, thiếu đào Mời chị em hát giao lưu cho vui cùng Đình Quý

Play karaoke
79,979
karaoke-Lương sơn bá CAD ( đoạn chia tay )

Lương sơn bá CAD ( đoạn chia tay )

Mã: 21
Lượt xem: 79,979

Karaoke trích đoạn cải lương hồ quảng, thiếu đào Mời chị em hát giao lưu cho vui cùng Đình Quý

Play karaoke
79,451
karaoke-Ngọc trần hoàng hậu

Ngọc trần hoàng hậu

Mã: 87
Lượt xem: 79,451

Karaoke trích đoạn cải lương hồ quảng, thiếu đào Mời chị em hát giao lưu cho vui cùng Đình Quý

Play karaoke
79,388
karaoke-Kim hồ điệp 1

Kim hồ điệp 1

Mã: 88
Lượt xem: 79,388

Karaoke trích đoạn cải lương hồ quảng, thiếu đào Mời chị em hát giao lưu cho vui cùng Đình Quý

Play karaoke
79,389
karaoke-Lương sơn bá Chúc anh đài

Lương sơn bá Chúc anh đài

Mã: 89
Lượt xem: 79,389

Karaoke trích đoạn cải lương hồ quảng, thiếu đào Mời chị em hát giao lưu cho vui cùng Đình Quý

Play karaoke
79,390
karaoke-Hạng  võ Ngu cơ

Hạng võ Ngu cơ

Mã: 90
Lượt xem: 79,390

Karaoke trích đoạn cải lương hồ quảng, thiếu đào Mời chị em hát giao lưu cho vui cùng Đình Quý

Play karaoke
79,389
karaoke-Tuyệt khúc trường an

Tuyệt khúc trường an

Mã: 91
Lượt xem: 79,389

Karaoke trích đoạn cải lương hồ quảng, thiếu đào Mời chị em hát giao lưu cho vui cùng Đình Quý

Play karaoke
79,366
karaoke-Đường minh hoàng du nguyệt điện

Đường minh hoàng du nguyệt điện

Mã: 92
Lượt xem: 79,366

Karaoke trích đoạn cải lương hồ quảng, thiếu đào Mời chị em hát giao lưu cho vui cùng Đình Quý

Play karaoke
79,373
karaoke-Trân châu kỳ liệt hỏa 1

Trân châu kỳ liệt hỏa 1

Mã: 93
Lượt xem: 79,373

Karaoke trích đoạn cải lương hồ quảng, thiếu đào Mời chị em hát giao lưu cho vui cùng Đình Quý

Play karaoke
79,372
karaoke-Trân châu kỳ liệt hỏa 2

Trân châu kỳ liệt hỏa 2

Mã: 94
Lượt xem: 79,372

Karaoke trích đoạn cải lương hồ quảng, thiếu đào Mời chị em hát giao lưu cho vui cùng Đình Quý

Play karaoke
79,394
karaoke-Yêu hồ đắc kỷ

Yêu hồ đắc kỷ

Mã: 95
Lượt xem: 79,394

Karaoke trích đoạn cải lương hồ quảng, thiếu đào Mời chị em hát giao lưu cho vui cùng Đình Quý

Play karaoke
79,373
karaoke-Phi long báo phu cừu

Phi long báo phu cừu

Mã: 96
Lượt xem: 79,373

Karaoke trích đoạn cải lương hồ quảng, thiếu đào Mời chị em hát giao lưu cho vui cùng Đình Quý

Play karaoke
79,365
karaoke-Lương sơn bá CAD ( đố cá )

Lương sơn bá CAD ( đố cá )

Mã: 97
Lượt xem: 79,365

Karaoke trích đoạn cải lương hồ quảng, thiếu đào Mời chị em hát giao lưu cho vui cùng Đình Quý

Play karaoke
79,369
karaoke-Mạnh lệ quân

Mạnh lệ quân

Mã: 98
Lượt xem: 79,369

Karaoke trích đoạn cải lương hồ quảng, thiếu đào Mời chị em hát giao lưu cho vui cùng Đình Quý

Play karaoke
79,371
karaoke-Lý ngư tinh kỳ án 3

Lý ngư tinh kỳ án 3

Mã: 99
Lượt xem: 79,371

Karaoke trích đoạn cải lương hồ quảng, thiếu đào Mời chị em hát giao lưu cho vui cùng Đình Quý

Play karaoke
79,372
karaoke-Lý ngư tinh kỳ án 6

Lý ngư tinh kỳ án 6

Mã: 100
Lượt xem: 79,372

Karaoke trích đoạn cải lương hồ quảng, thiếu đào Mời chị em hát giao lưu cho vui cùng Đình Quý

Play karaoke
79,367
karaoke-Lý ngư tinh kỳ án 7

Lý ngư tinh kỳ án 7

Mã: 101
Lượt xem: 79,367

Karaoke trích đoạn cải lương hồ quảng, thiếu đào Mời chị em hát giao lưu cho vui cùng Đình Quý

Play karaoke
79,370
karaoke-Lý ngư tinh kỳ án 9

Lý ngư tinh kỳ án 9

Mã: 102
Lượt xem: 79,370

Karaoke trích đoạn cải lương hồ quảng, thiếu đào Mời chị em hát giao lưu cho vui cùng Đình Quý

Play karaoke
79,364
karaoke-Tiết giao đoạt ngọc

Tiết giao đoạt ngọc

Mã: 103
Lượt xem: 79,364

Karaoke trích đoạn cải lương hồ quảng, thiếu đào Mời chị em hát giao lưu cho vui cùng Đình Quý

Play karaoke
79,370
karaoke-Tây liêu liệt nữ

Tây liêu liệt nữ

Mã: 104
Lượt xem: 79,370

Karaoke trích đoạn cải lương hồ quảng, thiếu đào Mời chị em hát giao lưu cho vui cùng Đình Quý

Play karaoke

Lời hát